Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Surf dovolená, s.r.o., Tyršova 465, 391 55 Chýnov, Česká republika (dále jen „Podmínky“).
 2. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Surf dovolená, s.r.o.

Čl. I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. cestovní kancelář Surf dovolená, s.r.o., Tyršova 465, 391 55 Chýnov, Česká republika, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst (dále jen CK)
 2. zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník).

Čl. II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 1. zájezdů (§ 1, odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb.)
 2. nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“)

Čl. III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Surf dovolená, s.r.o. v případě zájezdů vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, příp. jinou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Podmínkami, příp. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Surf dovolená, s.r.o. v případě jednotlivých služeb vzniká uzavřením smlouvy. Obsah této smlouvy je určen touto smlouvou, těmito Podmínkami, případně Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. Podpisem cestovní smlouvy zákazník zároveň potvrzuje, že za sjednané cestovní smlouvou se pro přepravu považují i Přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní společností. Předáním podepsané cestovní smlouvy nebo předáním podepsané objednávky zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a souhlasí s ním, že obdržel všechny smluvní podmínky a souhlasí s nimi.
 3. Potvrzením cestovní smlouvy zákazníka nebo potvrzením objednávky se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

Čl. IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet Surf dovolená, s.r.o.
 2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
  1. u zájezdů je zákazník povinen do 5 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Surf dovolená, s.r.o. právo od Cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.). V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
  2. u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.
 3. Surf dovolená, s.r.o. má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku má Surf dovolená, s.r.o. právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.)
 4. Surf Dovolená, s.r.o. může nabízet slevy, které vypíše vždy v příslušné sekci svých internetových stránek nebo výslovně nabídne při komunikaci se zákazníkem. Tyto slevy lze uplatnit pouze při zakoupení zájezdu přímo od CK Surf Dovolená, s.r.o. Na zájezdy zakoupené přes jiné prodejce či zprostředkovatele slevy nelze uplatnit.

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:

 1. Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě je Surf dovolená, s.r.o. oprávněna jednostranně zvýšit
  1. při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot o částku, která odpovídá podílu, který připadne na jednoho zákazníka, když se celkové zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým počtem zákazníků tohoto zájezdu,
  2. při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu
  3. při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb a placených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů.
 2. Nové ceny zájezdu uvedené v cestovní smlouvě dle tohoto článku Podmínek nebude CK účtovat těm zákazníkům, kteří v době jejich vyhlášení či stanovení uhradili CK 100 % smluvně sjednané ceny služeb. CK těmto zákazníkům původně smluvně sjednanou cenu služeb garantuje.

Čl. V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základním právům zákazníka patří zejména:
  1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
  2. právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
  3. právo být ve smluvně sjednaných nebo zákonných lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
  4. právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII těchto Podmínek
  5. právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s ustanovením článku X těchto Podmínek
  6. právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
  7. právo na poskytnutí dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu.
  8. právo písemně CK oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může zákazník uplatnit pouze ve lhůtě do 30 dní před zahájením zájezdu, po uplynutí této lhůty toto právo zákazníka zaniká. V případě, že zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce ve lhůtě uplatnit je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. n) tohoto článku Podmínek.
 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
  1. poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady ( žádosti o udělení víz, fotografie apod.), podle požadavku CK
  2. zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
  3. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu
  4. nahlásit účast cizích státních příslušníků z důvodu případné vízové povinnosti apod.
  5. zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV těchto Podmínek
  6. bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
  7. převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
  8. mít u sebe platný cestovní doklad, případně vízum, pokud je vyžadováno
  9. splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy
  10. řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné určené osoby CK a dodržovat stanovený program
  11. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK
  12. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle ustanovení článku X těchto Podmínek
  13. v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy oznámit v prodejním místě, kde uzavřel smluvní vztah s CK, a to buď zasláním písemného oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, č.zájezdu, č.rezervace, č.objednávky apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy v příslušném prodejným místě
  14. v případě, že zákazník ve stanovené lhůtě využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku Podmínek, je povinen:
   1. oznámení učinit písemně a zaslat doporučenou poštou nebo doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah
   2. k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou s úředně ověřeným podpisem
   3. k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu, s úředně ověřeným podpisem V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
  15. dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů.
  16. dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník.
  17. veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění
 3. K povinnostem zákazníků – právnických osob, které jsou účastníky smluvního vztahu s předmětem dle článku II, dále patří:
  1. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb
  2. v případech, kdy předmětem smluvního vztahu se zákazníkem-právnickou osobou je zájezd dle článku II odst. 1 těchto podmínek, seznámit své účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku VI odst. 4 těchto Podmínek
  3. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník
  4. určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod průvodcem CK. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu služeb.
  5. Odevzdat CK předem jmenný seznam účastníků, u dětí do 15-ti let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle čl. V, odst. 2, písm.a) těchto Podmínek

Čl. VI – POVINNOSTI A PRÁVA CK

 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. těchto Podmínek se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK.
 2. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
 3. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb
 4. CK je povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK uzavřela cestovní smlouvu dle článku III odst. 1 těchto Podmínek, právo na plnění v případech, kdy CK v případě své nesolventnosti:
  1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
  2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
  3. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Dále je CK povinna v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny určený těmto zákazníkům, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzuje podpisem cestovní smlouvy.

Čl. VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY SLUŽEB

 1. Zrušení zájezdu a čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto Podmínek:
  1. CK má právo zrušit služby cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto Podmínek v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat.
  2. Jestliže CK zájezd podle písm. a) tohoto odstavce Podmínek zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové cestovní smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové cestovní smlouvy, platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy se považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
  3. Jestliže CK zruší zájezd, který je předmětem smluvního vztahu, z jiných důvodů, než je uveden
   v ustanovení pod písm. a) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 5 % z ceny zájezdu.
 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto podmínek. Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí.
  1. pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od doručení v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CK rozdíl v ceně služeb má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede i ke snížení ceny zájezdu, je CK povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
 3. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto Podmínek
  1. jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem dle ustanovení článku II těchto Podmínek, CK neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu
  2. pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
  3. pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnou zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CK povinna:
   1. v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně
   2. v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků
 4. CK na individuální přání zákazníka, pokud je to možné, nebo nestanoví-li tyto Podmínky jinak, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.
  1. a) změna termínu odjezdu/odletu nebo místa pobytu před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb
   1. 30 a více dní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,- Kč
  2. V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK odstupné dle ustanovení článku IX těchto podmínek.
  3. prodloužení nebo zkrácení doby pobytu při zachování termínu zájezdů, pobytů či služeb v zahraničí před  nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb
   1. 30 a více dnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 200,- Kč
   2. 29 a méně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,- Kč
  4. změna ubytovacího zařízení při zachování termínu a místa pobytu před nástupem na zájezd nebo pobyt či čerpání služeb cestovního
   1. 30 a více dní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,- Kč.
  5. V případě změny ve lhůtě od 29 a méně dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK odstupné dle ustanovení článku IX těchto podmínek.
  6. změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v zahraničí. Změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či vice osob, které jsou povinny uhradit odstupné dle článku IX těchto Podmínek. Je-li v důsledku takové změny více lůžkový pokoj nebo apartmá (bungalov) obsazen menším počtem osob, než je počet lůžek, je zákazník povinen doplatit cenu za neobsazené lůžko/a.
  7. změna odletu z místa pobytu v průběhu zájezdu nebo pobytu v zahraničí
   1. v případě prodloužení pobytu je zákazník povinen uhradit doplatek za všechny služby čerpané v souvislosti s prodloužením pobytu a 4.000,- Kč za změnu letenky
   2. v případě zkrácení pobytu se cena za nečerpané služby nevrací a za změnu letenky zákazník hradí 4.000,- Kč. Úhradu výše uvedených nákladů a poplatků zákazník provádí u zástupce CK v místě pobytu.
 5. Letecká doprava – změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu      ev. programu během zájezdu. CK neručí za případné posuny letu (zpoždění či předsunutí letu) a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických nebo bezpečnostních důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínu apod. Brát v úvahu možnost výrazného posunu letu. CK neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku takovýchto posunů. V případě posunu letu nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhrada nečerpaných služeb ani náhrada jakékoliv s tím spojené škody.
 6. Ubytování – v případě, že bude na základě překnihování hotelu či jiné závažné okolnosti nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Změna ubytování muže být i na část pobytu. Za dodržení sjednaných podmínek cestovní smlouvy je považován vždy stav, kdy náhradní hotel (ubytování) je minimálně stejné kategorie, bez ohledu na další okolnosti (umístění, vybavení atd.). Další nároky vůči CK jsou vyloučeny.

Čl. VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. CK je oprávněna před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto Podmínek, od smlouvy odstoupit z důvodu:
  1. porušení povinností zákazníkem
  2. z důvodu zrušení zájezdu. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů zasílá CK doporučeným dopisem na místo bydliště/sídla zákazníka uvedeného ve smlouvě a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
  3. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením čerpání služeb
  4. bez udání důvodu
  5. jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII těchto Podmínek
  6. z důvodů porušení povinností CK vyplývajících ze smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy a v případě odstoupení od smlouvy dle písm. b) tohoto odstavce Podmínek s uvedením důvodů zákazník buď sepíše formou záznamu v prodejním místě, kde služby zakoupil, nebo na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu, příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.
 2. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou nebo odstoupí- li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši stanovené v článku IX těchto Podmínek a CK vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.
 3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou, nebo nedojde- li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku Podmínek, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné.

Čl. IX – ODSTUPNÉ

 1. Odstoupí-li CK od smlouvy uzavřené se zákazníkem dle článku III odst. 1. nebo 2 před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je CK oprávněna požadovat a zákazník povinen uhradit CK odstupné. Výše odstupného je shodná s výší odstupného stanovenou procentní sazbou z předem stanovené ceny dle odst. 2,3,4,5 tohoto článku Podmínek podle předmětu smluvního vztahu.
  1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s předmětem smluvního vztahu dle článku II těchto podmínek, je zákazník povinen zaplatit odstupné. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb:
   1. 40 a více dní – 10 % z předem stanovené ceny
   2. 39 až 30 dní – 20 % z předem stanovené ceny
   3. 29 až 14 dní – 30 % z předem stanovené ceny
   4. 13 až 7 dní – 60 % z předem stanovené ceny
   5. 6 až 3 dny – 80 % z předem stanovené ceny
   6. 2 a méně dní – 100 % z předem stanovené ceny
 2. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, pobyt či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, odst. 2, písm. h) těchto Podmínek, hradí 100% předem stanovené ceny.
 3. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 4. CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 5. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

Čl. X – REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Předmět
  1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti CK za vady poskytnuté služby nebo zboží a jejich vyřizování.
  2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované CK a na doplňkový prodej zboží s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraničních dopravních cenin, jejichž uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností.
  3. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb u akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajare. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti CK při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravující společností. Náhrada za ztrátu nebo zničení zapsaných zavazadel a zboží je omezena částkou 20 USD za 1 kg hmotnosti zavazadla nebo zboží. Náhrada za ztrátu  nebo zničení nezapsaných zavazadel a zboží je omezena částkou 400 USD za celkovou hmotnost zavazadla a zboží. Náhrada škody vzniklé z porušení cestovní smlouvy je omezena na výši úhrady vyhlášené v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána. CK není povinna nahradit škodu přesahující výše uvedené omezení.
 2. Uplatňování reklamací
  1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK nebo doplňkově prodávaného zboží zákazník uplatňuje u té provozovny nebo zprostředkovatele služeb CK, kde reklamované služby či doplňkové prodávané zboží zakoupil, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného pověřeného pracovníka CK.
  2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Za uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu se pokládá reklamace u průvodce nebo u delegáta. V případě, že akce nemá průvodce nebo delegáta, reklamace služeb spojených s ubytovacími a stravovacími službami se uplatňují okamžitě na místě v zařízení, kde se poskytují služby. Ostatní služby pak u cestovní kanceláře, u níž si zákazník službu zakoupil, a to ihned po skončení akce.
  3. Průvodce nebo delegát CK je povinen rozhodnout o reklamaci ihned v rámci své kompetence.
  4. Nedojde-li k okamžitému vyřízení reklamace a   nebyla- li sjednána náprava, sepíše ihned průvodce nebo delegát CK s reklamujícím reklamační protokol s označením akce, reklamujícího a předmětu reklamace. Protokol podepíše průvodce CK a reklamující. Reklamující obdrží jedno vyhotovení reklamačního protokolu.
  5. Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na  základě cestovní smlouvy zaniknou, nebyla-li uplatněna do třech měsíců od skončení zájezdu.
  6. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu apod., příp. rovněž věc, jejíž vadu reklamuje.
 3. Vyřizování reklamací
  1. Výjimečně lze uplatnit reklamaci po skončení akce. Reklamaci může reklamující uplatnit pouze písemně. Za písemné uplatnění reklamace se pokládá i záznam učiněný v prodejním místě CK.
  2. Jestliže je možno reklamaci vyřídit ihned, sepíše pracovník CK se zákazníkem záznam, v němž uvede údaje o reklamujícím, předmět reklamace a případně další požadavky na vyřízení reklamace. Jestliže jsou při uplatňování reklamace předány pracovníkovi CK písemnosti nebo případně jiné věci týkající se reklamace, musí být skutečnost v záznamu o reklamaci uvedena. Zápis podepíše pracovník CK a zákazník, jedno vyhotovení záznamu obdrží osoba, která reklamaci uplatňuje.
  3. CK je povinna reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení.
 4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
  1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, a pod. Vyžaduje- li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci a pracovníkům dodavatelské služby přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
  2. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
 5. Způsoby vyřízení reklamace
  1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CK, od smlouvy odstoupit. Musí však CK nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu, která mu tím vznikne, pokud jí nemohl zabránit.
  2. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce, vedoucího provozovny nebo jiného pověřeného pracovníka CK za uspokojující, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř. o přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného pracovníka. Tento rozhodne o námitkách zákazníka nejpozději v termínu do 30ti dnů od jejich obdržení.
 6. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Čl. XI – POJIŠTĚNÍ

 1. Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění zákazníka pro cesty a pobyt, vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči pojišťovně na CK v případě, že CK na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob  oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákladů, popř. uhradí jiné náklady za zákazníka postiženého pojistnou událostí.
 2. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.
 3. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy i v případě, kdy v ceně zakoupeného zájezdu či služeb cestovního ruchu není toto pojištění zahrnuto. CK na vyžádání zákazníka takovéto pojištění zprostředkuje.

Čl. XII – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. Předáním podepsané cestovní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovení § 5, odst.2 a násl.   Zákona č. 101/2000 Sb. CK zpracovávala chráněné osobní údaje zákazníka, včetně rodného čísla.
 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna  zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných či zprostředkovaných CK a pro akviziční činnost.
 3. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je jak CK, tak i Úřadem pro ochranu osobních údajů registrovaný zpracovatel oprávněna zpracovávat v souladu s § 16 citovaného zákona a tyto údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK, kteří zpracovávání osobních údajů provádějí a těm kteří jsou oprávnění nabízet služby poskytované nebo zprostředkované CK, tyto služby poskytovat, vyřizovat reklamace a zpracovávat účetní operace – úhrady za poskytnuté služby, a dále mohou být tyto údaje zpřístupněny zaměstnancům pověřeného zpracovatele. Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
 4. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemně odvolat.
 5. Předáním podepsané cestovní smlouvy zákazník též vyslovuje souhlas s použitím fotodokumentačního materiálu pořízeného CK v průběhu zájezdu pro její účely.
 6. Zákazník má právo souhlas s použitím jeho fotodokumentačního materiálu dle tohoto článku kdykoliv písemně odvolat.

Čl. XIII – OCHRANA A SOUKROMÍ

 1. Odesláním a potvrzením cestovní smlouvy zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u CA SURF Dovolená, s.r.o. podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a podle nařízení EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje je možné zpracovat po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb dle těchto všeobecných obchodních podmínek, maximálně však na dobu 5 let. Zákazník dále může poskytnout souhlas s nepravidelným poskytováním informací zákazníkovi o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou pouze zpřístupněny příslušnému pořadateli služby a nebo osobám oprávněným nabízet služby, který se rovněž zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy související s ochranou a soukromím zákazníka, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EU (GDPR).

Čl. XIV – DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných cestovní smlouvou a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti CK.
  1. Servis a služby. Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelu a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.
  2. Ubytování. Check in probíhá při začátku zájezdu v 15:00. Check out probíhá v den konce zájezdu ve 12:00.
  3. Hygiena. Hygienické zvyklosti jsou v zemích třetího světa odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisu ve vztahu k životnímu prostředí.
  4. Stravování a nápoje. Pokud není uvedeno v cestovní smlouvě jinak, všechny zájezdy jsou poskytovány bez stravy a nápojů
  5. Pláže. Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodu klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů.
  6. Surfování. V případě nepříznivé situace v oceánu či počasí, má CK kdykoliv možnost surfovou lekci odložit nebo zrušit. V případě zrušení nemá klient nárok na finanční kompenzaci, ale CK se vždy snaží lekci nahradit v nejbližším možném termínu novou lekcí případně jinou aktivitou.

Čl. XV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky a Reklamační řád vstupují v platnost a účinnost dne 18.03.2011 s výjimkou ustanovení čl. VI odst. 4 podle zákona č. 159/1999 Sb., které nabude účinnosti dnem nabytí účinnosti pojistné smlouvy uzavřené v souladu s §§6,7 a 8 zákona č. 159/1999 Sb.
Facebook Instagram Youtube